سیستم اطفاء حریق آیروسل

سیستم اطفاء حریق آئروسل   در هرکپسول کانکتوری برای کنترل الکتریکی و مکانیسم فعال سازی خاموش کننده و یک شبکه در سمت خروجی برای توزیع تدریجی آئروسل خاموش کننده وجود دارد. کپسول های اطفاء حریق آئروسل و سیستم های اطفاء حریق را می توان به طور خودکار با استفاده از تشخیص حرارتی یا دود و […]