اطفاء حریق ترانسفورماتورهای برق

سیستم اسپرینکلر برای ترانسفورماتورها در نیروگاه ها خطرات ترانسفورماتورهای فشار قوی در معرض خطر آتش سوزی و انفجار در نتیجه اتصال کوتاه الکتریکی هستند. چنین رویدادهایی در ماهیت خود ناگهانی هستند و بنابراین فقدان یک سیستم اطفاء حریق دائمی ممکن است منجر به تخریب کامل ترانسفورماتور شود.   همچنین خطر سرایت آتش به قسمت های […]

اسپرینکلر

اسپرینکلر چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟ اسپرینکلر چیست؟ و چه کاربردی دارد ؟   اسپرینکلر آتش (Fire sprinkler) یکی از اجزای سیستم های اطفای حریق اتوماتیک محسوب می گردد. اسپرینکلر زمانی که اثری از آتش‌سوزی را تشخیص دهد، مانند وقتی که دما از میزان مشخصی فراتر رود، آب را تخلیه می‌کند. عملکرد اسپرينكلر به […]